شما در این مسیر قرار دارید

قوانین و مقررات ساخت و ساز

مقررات ملی ساختمان ,و آیین نامه های فنی

مبحث ۱ (تعاریف) دانلود

مبحث ۲ (نظامات اداری ) دانلود

مبحث ۳ (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) دانلود

مبحث ۴ (الزامات عمومی ساختمان) دانلود

مبحث ۵ (مصالح و فرآوردههای ساختمانی) دانلود

مبحث ۶ (بارهای وارد بر ساختمان) دانلود

مبحث ۷ ( پی و پی سازی) دانلود

مبحث ۸ ( طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) دانلود

مبحث ۹ ( طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) دانلود

مبحث ۱۰ (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) دانلود

مبحث ۱۱ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) دانلود

مبحث ۱۲ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) دانلود

مبحث ۱۳ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) دانلود

مبحث ۱۴ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) دانلود

مبحث ۱۵ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها)دانلود

مبحث ۱۶ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) دانلود

مبحث ۱۷ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) دانلود

مبحث ۱۸ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها)دانلود

مبحث ۱۹ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) دانلود

مبحث ۲۰ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) دانلود

مبحث ۲۱ ( طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) دانلود